Husordensregler

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo

Husordensregler for sameiet Solbakken II

Vedtatt på ordinært sameiermøte 22. april 1996. Endret på ordinært sameiermøte 16. april 1998, ordinært sameiermøte 27. april 1999, ordinært sameiermøte 20. april 2004, ordinært sameiermøte 14. mars 2012, ordinært sameiermøte 4. april 2013, ordinært sameiermøte 13. mai 2014.


Kap. I: Innledning

§ 1

Beboere plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten og fellesarealet.


§ 2

Beboere plikter å ta tilbørlig hensyn til andre beboere, samt bidra til å skape et trivelig og trygt bomiljø.

Styret utpeker kontaktpersoner i hvert hus.


§ 3

Meldinger fra styret til beboere er å betrakte som midlertidige husordensregler som må vedtas endelig av påfølgende sameiermøte.


Kap. II: Innomhus

§ 4

Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal være ro mellom kl. 23:00 og 06:00 slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Ved oppussingsarbeider som medfører støy ved boring, saging, banking og lignende støy skal dette ikke forekomme i tidsrommet 21:00 – 07:00 på hverdager, ikke etter kl. 18:00 på lørdager og ikke i det hele tatt på søndager. Ved fester/større arrangement skal berørte beboere varsles senest 24 timer i forveien og støy skal begrenses til et minimum etter kl. 23:00. Vaskemaskiner/ sentrifuger/ tørketromler avgir støy og vibrasjoner og skal ikke benyttes i tidsrommet 23:00 – 06:00 Det skal uansett tid på døgnet utvises forsiktighet med støy fra seksjonene.


§ 5

Alle rom må holdes oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser. Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet.


§ 6

Hver seksjonseier har ansvar for at det finnes forskriftsmessig brann- og slukningsutstyr montert og at dette til enhver tid fungerer.


Kap. III: Utomhus

§ 7

Den enkelte beboer skal påse at det er rent og ryddig rundt sin egen leilighet (seksjon). Den enkelte er ansvarlig for å fjerne gjenstander, avfall og annet

som denne tar med inn på fellesarealet.


§ 8

Større ytre forandringer av leiligheten må ikke utføres uten styrets samtykke. Som større ytre forandringer regnes for eksempel fargeforandringer,

tilbygg eller lignende, herunder montering av parabolantenner. Ved valg av markiser bør naboer samarbeide for å unngå for store ulikheter.


§ 9

Seksjonseier i husets 2. etasje disponerer og har eiendomsretten til byggets loft, med rettigheter til å utvikle dette til boligareal. Seksjonseier i underetasjene disponerer og har ansvar for et nærmere

område som grenser til seksjonen. På inngangssiden disponeres området fram til trappen.

For de seksjonene som har inngang fra endevegg, disponeres arealmessig tilnærmet like stort område. På terrassesiden disponeres det fram til naturlig avgrensing av tomten.

Seksjoner i underetasjer disponerer et areal langs seksjonens side delt likt mellom husene. Arealene mellom husene er ikke å betrakte som fellesarealer, men hvor seksjonseier i underetasje har disposisjonsrett og vedlikeholdsplikt for sin del av tomten mellom husene.


§ 10

Gjerder på fellesarealet eller gjerder som skiller mellom fellesareal og areal med privat disposisjonsrett skal ikke overstige en høyde på 80 cm målt fra grunnplanet.


§ 11

Styret/velforeningen utarbeider forslag til fargevalg på bygningene. Beslutningen om fargevalg treffes på sameiermøtet.

Seksjonseierne forplikter seg til å respektere flertallets beslutning.


§ 12

Lufting av hund må skje under kontroll og i samsvar med reglene for båndtvang. Det er absolutt båndtvang inne på sameiets område.

Ekskrementer skal fjernes staks. Hunder kan luftes på sameiets fellesarealer, men ikke på avgrenset lekeområde for barn, der hvor det er lekeapparater.

Hundeeier må påse at hunden ikke er til sjenanse for øvrige sameiere, og vise særlig hensyn overfor disse.

Katteeiere må ta ansvar for sine egne katters forurensing i sameiet. Det er ikke tillat å sette ut mat til sine husdyr utenfor husene.


§ 13

Tørking av tøy, teppebanking og lignende må utføres slik at det ikke er til sjenanse for naboene. Blomsterkasser skal henge på innsiden av terrassen.


§ 14

Ved grilling må det utvises tilbørlig hensyn til andre beboere.

All bruk av fyrverkeri på sameiets eiendom skal og må skje på lekeplassen.


§ 15

Beboer plikter å påse at vegbommene er låst i lukket stilling ved hver passering.


Kap. IV: Avfall

§ 16

Søppel/avfall skal pakkes godt inn før det kastes i avfallscontainerne. Lokket på containerne skal ALLTID være lukket.

Søppel må ikke hensettes på utsiden av containerne da dette ikke blir fjernet ved søppeltømming.


Kap. V: Parkering

§ 17

Begrenset parkering

Begrenset parkeringsrett mv gjelder i samsvar med parkeringsreglementet, se vedtektenes § 4 med vedlegg.


§ 18

Garasjer og biloppstillingsplasser

For eierforhold, organisering mv gjelder bestemmelsene i parkeringsreglementet, se vedtektenes § 4 med vedlegg.


§ 19

Påvente av etablering av utbedret infrastuktur og deretter lademuligheter for el-biler eller hybrid el bil er det ikke lov til å lade eller sette opp ladestasjoner frem til dette prosjektet er ferdigstilt

.


Kap. VI: Regelbrudd, utgifter

§ 19

Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameierens forpliktelser overfor sameiet.

Meldinger fra styret til beboere er å betrakte som midlertidige husordensregler som må vedtas endelig av påfølgende sameiermøte.


§ 20

Sameiets utgifter skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameierbrøkene. Styret fastsetter á kontobeløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier.

Ved for sen betaling kan ilegges renter og gebyrer.

Unnlatelse av å betale de utliknete andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav anses som vesentlig mislighold som gir sameiet rett til å pålegge vedkommende, med 6 måneders skriftlig varsel, å flytte og selge seksjonen.


Kap. VII: Klager mv.


§ 21

Brudd på reglene bør først rettes til den respektive beboer. I alvorlige tilfeller eller ved gjentatte klager, kan klage rettes til styret. Klagen skal være skriftlig.


§ 22

Dersom eier oppdager skade, feil, mangler eller annet som han/hun ikke mener seg forpliktet til å utbedre, plikter denne å melde fra styret SKRIFTLIG.


Kap. VIII: Erstatningsansvar

§ 23

Beboere er ansvarlig for skade på felles eiendom, med eller uten skyld. Sameiet kan søke regress hos skadevolder dersom skaden skyldes hærverk, skjødesløshet eller lignende.

Ved utvendig skade på bygning som dekkes av sameiets forsikring, skal sameiet betale egenandelen.

Ved uaktsomhet kan styret bestemme at seksjonseier selv må dekke skaden/egenandelen.