Praktisk informasjon

Praktisk informasjon om å bo hos oss

Denne siden er ment for å gi oss alle som bor her i sameiet, enten om vi eier eller leier, den informasjonen vi alle trenger fra tid til annen.
Vi vil oppfordre alle til å lete etter den informasjonen man trenger her, før dere sender en e-post til styret om det man lurer på.

Forsikring

Eierseksjonssameiet Solbakken 2 eiendommer er fullverdigforsikret i Storebrand Forsikring, Polisenr.: 7339190
Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av seksjonseier.

Det betyr at den enkelte seksjonseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.


Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsingsselskapet.

Ved forsikringsskader, kontakt en representant for styret umiddelbart!

Vedlikehold

Solbakken 2 stod ferdig i 1995, og det begynner å bli noen år siden. Når bygningsmasse begynner å dra på årene, dukker det også opp flere og flere punkter hvor vedlikehold eller fornyelse er nødvendig.

For noen år siden fikk vi utarbeidet en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan i samarbeid med OPAK for å få en god oversikt over sameiets tilstand.
Styret som satt i perioden 2019-2020 fikk igjen innhentet en ny OPAK rapport.
Styret i sameiet jobber jevnt med oppdateringer og utbedringer slik at våre bygninger og eiendom skal holde seg i god stand.


OPAK rapporten fra 2013 kan du lese her.

OPAK rapporten fra 2020 kan du lese her.

TV- og internett

Eierseksjonssameiet Solbakken 2 har en fellesavtale med Telenor for TV- og internett.
Har du behov for å se hva dette innebærer, se Telenors sider: Telenor – Alltid med!

Har problemer med noe, kontakt kundeservice hos Telenor: Kontakt Telenor - Vi hjelper deg

Avfall

Husholdningsavfall sorteres i spesielle poser som man får utlevert gratis i nærmeste dagligvareforretning. Papiravfall og papp kastes i egne beholdere som
befinner seg ved afallscontainerne. Glass og metallemballasje skal kastes ved returpunkt for disse. Nærmeste returpunkt ligger ved Nyjordet.
Annet spesialavfall må beboer selv håndtere/levere på dertil egnede gjenbruksstasjoner.

Informasjon om papir- og søppelcontainerne
Papircontainerne tømmes annenhver uke, i oddetallsuker, det vil si i uke 1, 3, 5 også videre.

Det er ikke lov til å kaste noe annet enn papir i papircontainerne.
Papircontainerne står til venstre når man er på tur ut av sameiet, både på øvre og nedre plan.


Containerne for husholdningsavfall blir ofte fulle i containerne nærmest boligene. Det er da ofte plass i containerne nærmest veien.

Det er ikke lov til å sette fra seg søppelposer utenfor containerne, oppå container-takene eller bak containerne.


Ikke send barna ut med poser hvis de ikke rekker opp!


OBS! kildesortering. Grønne poser til mat-avfall, blå poser til plast. Andre poser (for eksempel ordinære handleposer) til restavfall.
Blå og grønne poser får man gratis i alle matbutikker. Blå, grønne og restavfalls-poser kastes i vanlig søppelcontainer.

Søppelcontainerne er bare til husholdningsavfall.

  • Alt søppel må pakkes slik at det går inn i lukene. Husk at lokket må lukkes for å hindre at dyr kommer til.
  • Søppeldunkene er bare til husholdningsavfall. 
  • Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne.
  • Det er forbudt å sette gamle møbler og annet i fellesarealet.
  • Søppeltømmerne tar ikke med det som står på utsiden.


Har du behov for å kaste annet enn husholdningsavfall?

Større avfalls-produkter skal leveres på Grønmo.

Gjenbruksstasjonen på Grønmo er et gratis tilbud til private husholdninger. Her kan de levere inntil 2,5 m³ per leveranse. For løsmasser er grensen 1 m³. Maksimal tillatt totalvekt på kjøretøyet er 3,5 tonn.

Bortsett fra mat- og våtorganisk avfall, kan alle typer avfall leveres på gjenbruksstasjonen.

Avfallet som leveres skal sorteres etter henvisning fra betjeningen.

Næringsdrivende kan også benytte gjenbruksstasjonen, og levere avfall mot betaling.


Åpningstider Grønmo gjenbruksstasjon

Mandag-torsdag: 07.30-21:00
Fredag: 09:00-16:30

Lørdag: 09.00-16.30

For mer informasjon om om Grønmo Gjenbruksstasjon: Grønmo gjenbruksstasjon - Alle gjenbruksstasjoner - Oslo kommune

HMS
Helse, Miljø og sikkerhet.


Dette er viktig!

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Solbakken 2. 
I Eierseksjonssameiet Solbakken 2 ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på sameiets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester.
Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.  


Hva menes med systematisk HMS-arbeid? 

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre.
Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet: 

  • å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet 
  • å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg 
  • å hindre brann og branntilløp  
  • å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger 
  • å sørge for bedre behandling av avfall 

 

Hva kan du gjøre for at Solbakken 2 skal bli et tryggere og bedre sted å bo? 

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.  

 
Ansvar 

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll.
Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.  

(Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.)


Vi har laget en egen side for brannsjekk
Vi oppfordrer alle våre beboere til å sjekke sin egen og sine naboers sikkerhet.
DU er ikke tryggere enn hva dine naboer gjør deg til, dine naboer er ikke tryggere enn hva DU gjør dem til.

Brannsjekken finner du her